โรงเรียนนาแก้ววิทยา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม กุดนาแก้ว หมู่ 3  ตำบลภูฝ้าย  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพูนสุข ติงสะ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธนิสร ดาวสุข
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ทองที่
เบอร์โทร :