โรงเรียนนาแก้ววิทยา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม กุดนาแก้ว หมู่ 3  ตำบลภูฝ้าย  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางแสงเดือน รัตน์ประโคน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมณีรัตน์ ชิดเชื้อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1