โรงเรียนนาแก้ววิทยา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม กุดนาแก้ว หมู่ 3  ตำบลภูฝ้าย  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุนิษา คำแหน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเกศรา พันชนะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2