โรงเรียนนาแก้ววิทยา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม กุดนาแก้ว หมู่ 3  ตำบลภูฝ้าย  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธเนศพลสิษฐ์ ไชยสวาสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ