โรงเรียนนาแก้ววิทยา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม กุดนาแก้ว หมู่ 3  ตำบลภูฝ้าย  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายนิรันดร์ กุลโชติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอัษฎาพร จริยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1