โรงเรียนนาแก้ววิทยา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม กุดนาแก้ว หมู่ 3  ตำบลภูฝ้าย  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจิตราพร แสงเนตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอาทิตย์ มักผล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2