โรงเรียนนาแก้ววิทยา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม กุดนาแก้ว หมู่ 3  ตำบลภูฝ้าย  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 เม.ย. 61 ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร อบจ.ศรีสะเกษ
02 เม.ย. 61 สอบปรับระดับนักเรียนชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 1
25 ก.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 สอบโอเน็ต ม.3
16 พ.ค. 60 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึึกษา 2560
15 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม. 1 และ ม.4
12 พ.ค. 60 ประชุมครูเตรียมการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2560
11 พ.ค. 60 ประชุมครูเตรียมการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2560
31 มี.ค. 60 ถึง 02 เม.ย. 60 อบรมแผนสี่ปี
30 มี.ค. 60 รับใบประกาศ ปัจฉิมนิเทศ
29 มี.ค. 60 รับสมัคร นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
27 มี.ค. 60 ถึง 29 มี.ค. 60 อบรมการผลิตสื่อครู อบจ.ศรีสะเกษ
21 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 ประชุม สบมท. ภูเก็ต
20 มี.ค. 60 ประเมินความชอบครั้งที่ 1
15 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
15 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 อบรมลูกเสือโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณ
อบรมลูกเสือโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณ
การจัดการค่าย
1.นายนิรันดร์ กุลโชติ
2.นายทองดี ใจมั่น
15 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 อบรมหลักสูตรโรงเรียนนาแก้ววิทยา
14 มี.ค. 60 ประกาศผลการสอบ
ประกาศผลการสอบ ลงทะเบียนแก้ 0 ร
13 มี.ค. 60 ส่งผลการสอบ
10 มี.ค. 60 แนะแนวศึกษา ต่อ ม.1 และ ม.4
แนะแนวศึกษา ต่อ ม.1 และ ม.4
โรงเรียนในเขตบริการ
09 มี.ค. 60 พิธีอำลาสถาบัน
พิธีอำลาสถาบัน
โรงเรียนนาแก้ววิทยา 2559
06 มี.ค. 60 ถึง 09 มี.ค. 60 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
03 มี.ค. 60 ต้อนรับสมาชิกใหม่ นาแก้ววิทยา
ต้อนรับสมาชิกใหม่ นาแก้ววิทยา

ลูกคุณครูธเนศพลสิษฐ์  ไชยวสาสดิ์
03 มี.ค. 60 ถึง 05 มี.ค. 60 อบรมมัคคุเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อบรมมัคคุเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ณ วังชมพูรีสอร์ท
02 มี.ค. 60 ประชุมประจำเดือนโรงเรียนนาแก้ววิทยา
ประชุมประจำเดือนโรงเรียนนาแก้ววิทยา   
ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนนาแก้ววิทยา
01 มี.ค. 60 ต้อนรับสมาชิกใหม่ นาแก้ววิทยา
รับขวัญหลาน
1. ลูกคุณครูอาทิตย์  มักผล
2. ลูกคุณครูภัทรวดี พงษ์พันธ์
3. ลูกคุณครุดวงเดือน รัตน์ประโคน
09 ธ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองครูนักเรียนโรงเรียนนาแก้ววิทยา