โรงเรียนนาแก้ววิทยา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม กุดนาแก้ว หมู่ 3  ตำบลภูฝ้าย  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเฉลิมพล นามวิชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ