โรงเรียนนาแก้ววิทยา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม กุดนาแก้ว หมู่ 3  ตำบลภูฝ้าย  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมชัย พิศพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแก้ววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2559-ปัจจุบัน