โรงเรียนนาแก้ววิทยา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม กุดนาแก้ว หมู่ 3  ตำบลภูฝ้าย  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนศ๊ล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
วันที่ 22 มีนาคม 2556 โรงเรียนนาแก้ววิทยา ได้รับเกียรติจากคณะประเมินการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อนปรั๙ญาเศรฐกิจพอเพียง   ตามโครงการตามรอยพ่อย่างพอเพียง
กิจกรรมที่ 1. ปลูกฝังกิจกรรมหน้าเสาธง การสวดมลไหว้พระและปฏิญาณตนตามหลักศีล 5
              2. กิจกรรมการสองบูรณาการคุณธรรมหลักปฏิบัติแก่นแท้ของศาสนา
              3. กิจกรรมอบรมคุณธรรมทุกวันศุกร์ สวดมนต์ไหว้พระ มารยาทไทย มารยาทชาวพุทธ
      4. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ทุกวันพระ
              5. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
              6. กิจกรรม วันสำคัญทางศาสนาในชุมชน
              7. กิจกรรมการสอบะรรมสนามหลวง โดยโรงเรียนเปิดเป็นศูนย์สอบ นักธรรม ในตำบลภูฝ้าย
              8. กิจกรรมยกย่ิองเชิดชู  นักเรียนคุณธรรมดีเด่น
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 861 ครั้ง